De Parma Groep heeft voor de gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf onderzocht in hoeverre de uitvoering van de participatiewet tot gewenste resultaten leidt. Het resultaat hebben we gedefinieerd als: uitstroom naar betaald werk, betaald werk met ondersteuning (loonkostensubsidie of beschut werk) of stijging op de participatieladder. Met behulp van een cohortstudie is onderzocht welke inzet van trajecten en instrumenten bij welke doelgroepen leiden tot resultaat. Het beleid, de instrumenten en het resultaat van beide gemeenten is met elkaar vergeleken.

U kunt het rapport van Ooststellingwerf als voorbeeld hier downloaden.