DOMENIE Φ KERSTENS voert in opdracht van gemeente Leeuwarden de eindevaluatie uit van het Politiek Podium in Leeuwarden. Voor de evaluatie worden interviews afgenomen met fractievoorzitters, wethouders, burgemeester, pers, griffie en insprekers. Burgers en raadsleden worden met behulp van een enquête ondervraagd. Op basis van de eindevaluatie beslist de gemeente Leeuwarden of het Politiek Podium gecontinueerd wordt en zo ja, in welke vorm.

De rapportage van de tussenevaluatie is niet openbaar. Als u meer informatie wilt over het onderzoek, kunt u contact met ons opnemen.