De rekenkamercommissie van de gemeente Borger-Odoorn heeft Domenie Φ doelgericht onderzoek gevraagd een onderzoek uit te voeren naar twee dienstverleningsovereenkomsten tussen Borger-Odoorn en buurgemeente Emmen. De beide gemeenten hebben een raamovereenkomst gesloten gericht op structurele en duurzame uitbesteding van operationele bedrijfsvoeringstaken door de gastgemeente (Borger-Odoorn) aan de gastheergemeente (Emmen) op basis van het gastheergemeentemodel. In het onderzoek staat centraal wat de gemeente Borger-Odoorn wil bereiken met de uitbesteding, hoe de uitvoering is ingericht en welke factoren van invloed zijn op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de uitvoering. Ook de kaderstellende en controlerende rol van de raad komt aan bod. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies. De rapportage wordt eind 2022 verwacht.