Vanuit de Parma Groep werkt Miranda mee aan een onderzoek naar de monitor- en kennisinfrastructuur in de provincie Fryslân. Het onderzoek moet inzicht bieden in de aard, de frequentie, het doel, het beheer, het gebruik en de kosten van de data, monitoring(systemen) en kennis die door de Friese overheden en een aantal grote maatschappelijke organisaties worden ingekocht. Het inzicht dient als input voor een businesscase die het Fries Sociaal Planbureau wil bouwen. De rapportage wordt in de zomer van 2022 verwacht.