In opdracht van de rekenkamer Lelystad en in samenwerking met Haan Onderzoek & Advies doet Domenie Φ doelgericht onderzoek naar het zijn van regiegemeente. Een literatuurstudie over regievoering door gemeenten heeft geresulteerd in een begrippenkader. Het begrippenkader schetst de randvoorwaarden en kenmerken van drie van de vele mogelijke sturingsvormen die een gemeente in kan zetten: cocreatie, coproductie en uitbesteding. Met behulp van een casusanalyse (documentenanalyse en interviews met betrokkenen) wordt voor elk van de drie sturingsvormen in kaart gebracht in hoeverre de sturing in de praktijk aansluit bij de gekozen sturingsvorm. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is om de gemeenteraad van Lelystad inzicht te geven in de gevolgen van de gekozen sturingsvorm voor controlerende, sturende én vertegenwoordigende rol van de raad. Concreet betekent dit een overzichtelijke handreiking of ‘toolkit‘ voor gemeenteraadsleden die met behulp van een werksessie zal worden geïntroduceerd bij de raad.

Rapportage en handreiking worden begin 2019 verwacht.